FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
 (UPDATE 03-02-2021)
VRAAG  ANTWOORD

Tijdelijke werkloosheid
1. Welke vormen van tijdelijke werkloosheid zijn er momenteel?  Tijdelijke werkloosheid corona (TWC) is een specifieke vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht. Sinds 1 oktober 2020 (en dit tot en met 31 maart 2021) is het opnieuw mogelijk om TWC in te voeren voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid die een oorsprong vinden in de coronacrisis.
We onderscheiden 2 vormen van TWC:
1. TWC situatie bedrijf
Uitzendkrachten kunnen onder TWC geplaatst worden omwille van hinder die u ondervindt ingevolge de coronacrisis of de coronamaatregelen.
2. TWC quarantaine
Uitzendkrachten kunnen onder TWC geplaatst worden, ongeacht uw situatie. Dat kan in volgende situaties
- de UZK dient zelf in quarantaine te gaan (en kan niet telewerken)
- een kind van de UZK dient in quarantaine te gaan
- de UZK dient te zorgen voor opvang voor een kind, wiens school/crèche/opvangcentrum is gesloten ingevolge corona.
De RVA hanteert sinds 1 december 2020 een versoepeld standpunt voor TWC quarantaine. Ook voor contracten korter dan 5 dagen is TWC omwille van quarantaine mogelijk. Dat kan enkel wanneer voldaan is aan de anciënniteitsvoorwaarde: de UZK moet in de periode van 4 weken voorafgaand aan de week waarin de quarantaine zich voordoet, minstens 1 dag per week tewerkgesteld geweest zijn bij dezelfde klant/gebruiker.
2. Kunnen uitzendmedewerkers ook tijdelijk werkloos gesteld worden wanneer u als klant getroffen wordt door de gevolgen van de coronacrisis?
Ja, dat kan. Zie vraag 1 voor de voorwaarden. 
3. Moet een uitzendkracht in het bezit zijn van een attest waarin staat dat de aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is? Sinds 2 november 2020 bestaat een maximale telethuiswerkverplichting. Dat wil zeggen dat aanwezigheid op de werkvloer enkel kan wanneer de aard van de functie dat vereist of wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De UZK dient een attest te hebben waaruit die noodzaak blijkt. Dergelijk attest kan worden afgeleverd door het uitzendkantoor.

4. Sinds 1 december 2020 zijn de niet-essentiële
winkels weer open. Enkel de activiteiten van niet-essentiële
diensten zijn verboden. Welke zijn dat?
Volgende lijst wordt beschouwd als niet-essentiële diensten:
1° de schoonheidssalons;
2° de niet-medische pedicurezaken;
3° de nagelsalons;
4° de massagesalons;
5° de kapperszaken en barbiers;
6° de tatoeage- en piercingsalons
5. Binnen welke termijn dient de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden aangegeven?

De werkgever is verplicht zo snel mogelijk (van zodra alle gegevens van de maand gekend zijn) een ASR-scenario 5 af te leveren. 
6. Dient het C3.2A-formulier, noodzakelijk voor de aanvraag tijdelijke werkloosheid corona, nog afgeleverd te worden? Neen, het formulier moet voorlopig niet meer afgeleverd worden. Medewerkers dienen enkel het formulier C3.2 - WERKNEMER - CORONA. in te vullen. Dat formulier kan de werknemer vinden op de website van elke uitbetalingsinstelling (vakbond) of op de website van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).
7. Dient het validatieboek nog ingevuld te worden? Het validatieboek moet ingevuld worden voor TW wegens economische redenen, niet voor TW corona.
Komen uitzendmedewerkers in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid en zo ja, in welke gevallen?
8. Er is in de loop van de werkdag beslist om het bedrijf te sluiten. Kunnen er 4u prestaties en 4u tijdelijke werkloosheid geboekt worden?
Neen, dat kan niet. Er kan niet gewerkt worden met halve dagen tijdelijke werkloosheid .
9. Een uitzendmedewerker die bij ons tewerkgesteld is, wordt ziek in de loop van de dag en gaat naar huis. Is dit overmacht die in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheidsuitkering?
Neen. Wanneer een uitzendmedewerker ziek wordt in de loop van de dag, is er gewaarborgd dagloon verschuldigd. Als de uitzendmedewerker ziek thuis blijft, zal hij - mits voorlegging van een medisch attest - in aanmerking komen voor gewaarborgd loon en/of mutualiteitsuitkeringen.
10. Wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld voor de  berekening jaarlijkse premie en ecocheques?  In principe niet, maar verschillende sectoren voorzien uitzonderingen. U kan als klant ook zelf bepalen dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt gelijkgesteld. Wij houden voor de berekening hiervan rekening met deze sectorale regelingen. Heeft u een specifieke regeling, gelieve ons dan hiervan op de hoogte te brengen zodat we hier rekening mee kunnen houden.
11. Wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021?  De dagen tijdelijke werkloosheid corona in de periode van 1 februari tot en met 31 december 2020 worden gelijkgesteld voor de berekening van het aantal vakantiedagen in 2021 en het vakantiegeld van 2021.

De dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen zijn gelijkgesteld voor de berekening van het aantal vakantiedagen in 2021 en het vakantiegeld van 2021.

12. Wij kennen aan ons vast personeel een aanvullende vergoeding toe, bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid die de RVA toekent. Hebben onze uitzendkrachten hier ook recht op?  Ja, de Federale Overheidsdienst WASO bevestigde inmiddels dat deze aanvullende vergoedingen ook onder ‘userpay’ vallen, wat inhoudt dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde voordelen als de vaste werknemers, tewerkgesteld onder dezelfde voorwaarden.  Wij vragen u dan ook ons op de hoogte te stellen wanneer u aanvullende vergoedingen toekent aan uw vaste werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voor de uitzendkrachten in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen bestaat er een CAO in de uitzendsector die stelt dat er een supplement wordt betaald door het sociaal fonds. Deze regel is van toepassing voor zowel de algemene regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen als voor de versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Dit supplement bedraagt 3,85 EUR per werkloosheidsdag. Dit supplement vervangt een eventueel op ondernemings- of sectorniveau geldende aanvullende vergoeding.

13. Kunnen uitzendkrachten aan het werk terwijl (een aantal van) de vaste medewerkers nog steeds op tijdelijke werkloosheid blijven? FOD Waso bevestigt het beginsel dat uitzendkrachten het werk kunnen uitvoeren van vaste werknemers die in tijdelijke werkloosheid corona worden geplaatst.

De RVA is evenwel van mening dat wanneer de werkgever het werk door uitzendkrachten laat verrichten en tegelijkertijd vaste werknemers tijdelijk werkloos corona stelt, zal moeten nagegaan worden of de functies, de taken of de activiteiten niet in eerste instantie kunnen uitgevoerd worden door vaste werknemers die in TW zijn.

Hierbij zal moeten gekeken worden naar de arbeidsovereenkomst (loonschaal, functieomschrijving, categorie, tewerkstellingsplaats, afdeling,...).

 Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de werkgever tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst (van de vaste werknemers) mag wijzigen. 


De RVA stelt uitdrukkelijk dat in volgende situaties uitzendkrachten uitzonderlijk het werk mogen verrichten dat normalerwijze door het vast personeel kan verricht worden:
- wanneer de vaste werknemer tijdelijk werkloos is omwille van een reden die volledig eigen is aan de werknemer, met andere woorden wanneer de overmacht door de werknemer wordt ingeroepen (bv. quarantaine)
- wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd in afdeling A, de andere werknemers worden tewerkgesteld in afdeling B, en het werk in afdeling B redelijkerwijze niet kan worden verricht door werknemers van afdeling A.
Hierop zal de RVA controles uitvoeren.

De uitzendmedewerker is ziek of kan/wil niet aanwezig zijn op het werk.
14. Wat moet u doen in geval van een vermoedelijk of bevestigd geval van Covid-19 bij uw personeel?
U dient contact op te nemen met uw arbeidsgeneesheer zodat hij een efficiënte tracing kan doorvoeren in uw bedrijf.
Uw arbeidsgeneesheer zal u de nodige aanbevelingen doen om het risico op Covid-19 in uw bedrijf te beperken.
15. Een uitzendmedewerker is besmet met het coronavirus. Wat is van toepassing?  De uitzendmedewerker dient ons tijdig te verwittigen. Onze preventiedienst wordt ingeschakeld. De uitzendmedewerker heeft recht op gewaarborgd loon ziekte en bezorgt ons daartoe tijdig een medisch attest.

Uiteraard wordt u als klant ook op de hoogte gebracht.
16. Een uitzendmedewerker is niet besmet met het coronavirus maar wordt arbeidsongeschikt verklaard door zijn huisarts. Wat is van toepassing?

Als de uitzendmedewerker tijdig verwittigt en een medisch attest kan voorleggen, heeft hij recht op gewaarborgd loon ziekte. 
17. Een uitzendmedewerker wil niet werken uit angst om besmet te geraken.
De uitzendmedewerker zal hiervoor verlof/ADV/overuren/TA moeten aanvragen. 
18. Een uitzendmedewerker is risicopatiënt (bv. diabetes) en verkiest het overeengekomen werk van thuis uit te voeren. Telewerk is niet mogelijk in de functie van de uitzendmedewerker. Wat zijn de mogelijkheden? Als klant bepaalt u binnen welke voorwaarden telewerk mogelijk is. Bent u van oordeel dat het overeengekomen werk niet van thuis uit kan uitgevoerd worden (omdat de uitzendmedewerker bv. niet beschikt over de nodige apparatuur), dan kan de uitzendmedewerker het telewerk niet afdwingen. Indien de uitzendmedewerker zich niet wenst te verplaatsen, zal hij zich moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/TA. Het kan voorkomen dat risicopatiënten een quarantaineattest ontvangen van hun huisarts. In dat geval kan de uitzendmedewerker in tijdelijke werkloosheid overmacht wegens quarantaine worden geplaatst.
19. Een uitzendmedewerker vreest dat hij of één van zijn naasten besmet is met het coronavirus. Op zijn initiatief wenst hij in afzondering te gaan (officieuze quarantaine). Kan hij een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Neen. Alleen een officieel opgelegde quarantaine (op basis van een quarantaineattest of door een officiële maatregel van de overheid) wordt aanvaard als overmacht en komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkering. We raden uitzendmedewerkers wel ten stelligste aan in dergelijk geval de huisarts te contacteren en de instructies van de overheid op te volgen.
20. Een uitzendkracht legt een quarantainegetuigschrift van zijn arts voor. Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid?  Indien de uitzendkracht een quarantainegetuigschrift voorlegt en in de onmogelijkheid is om te werken (bijvoorbeeld omdat hij niet kan telewerken), kan hij tijdelijk werkloos gesteld worden voor de periode gedekt door het quarantaineattest.
Opgelet! Dat kan enkel wanneer voldaan is aan de anciënniteitsvoorwaarde: de UZK moet in de periode van 4 weken voorafgaand aan de week waarin de quarantaine zich voordoet, minstens 1 dag per week tewerkgesteld geweest zijn bij dezelfde klant/gebruiker.
21. Een uitzendmedewerker vertoont coronasymptomen, krijgt een quarantaineattest en wordt getest. Het resultaat is negatief. Mag de uitzendmedewerker onmiddellijk na het negatieve resultaat opnieuw aan het werk?
Als werkgever kunnen we ons niet boven het medische advies van de huisarts stellen. De uitzendmedewerker zal bijgevolg gedurende de volledige duurtijd van het quarantaineattest in quarantaine moeten blijven. Als de uitzendmedewerker daarna nog symptomen zou vertonen, wordt gevraagd om langer thuis te blijven en opnieuw contact op te nemen met de huisarts.
22. Een uitzendmedewerker vertoont geen coronasymptomen, maar krijgt een quarantaineattest en dient zich te laten testen. Het resultaat is negatief. Mag de uitzendmedewerker onmiddellijk na het negatieve resultaat opnieuw aan het werk?
Als werkgever kunnen we ons niet boven het medische advies van de huisarts stellen. De uitzendmedewerker zal bijgevolg gedurende de volledige duurtijd van het quarantaineattest in quarantaine moeten blijven, ook al zijn er geen symptomen. We vragen de uitzendmedewerker in ieder geval alert te blijven en bij het optreden van symptomen, thuis te blijven en opnieuw contact op te nemen met de huisarts.
23. Als een uitzendmedewerker terugkeert uit het buitenland, moet hij dan verplicht in quarantaine? De betrokken gebieden evolueren voortdurend en ze worden dag na dag bepaald door de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De bijgewerkte lijst vindt u terug op https://diplomatie.belgium.be/nl. De kleur die aan het gebied gegeven wordt, is bepalend op het moment van terugkeer. Bij een terugkeer naar België na een reis naar het buitenland dient een Passenger Locator Form te worden ingevuld. Op basis van de info van dat PLF (locatie, hoogrisicocontacten, ...) zal de betrokken persoon geïnformeerd worden over eventuele quarantaine en/of verplichte testing.
Thuiswerk
24. Ons bedrijf heeft beslist dat al onze werknemers van thuis uit moeten werken. De uitzendmedewerker heeft echter nog niet voldoende anciënniteit om al alleen van thuis uit te kunnen werken.      

De voorwaarden voor thuiswerk worden bepaald door de klant. Als de uitzendmedewerker volgens u niet aan de voorwaarden voldoet, zal het contract niet verlengd kunnen worden.
Studenten
25. Kunnen studenten tijdelijk werkloos gesteld worden? Zo neen, krijgen zij dan geen enkele vergoeding?  Studenten kunnen, omwille van hun statuut, niet tijdelijk werkloos gesteld worden. Zij zullen dus geen recht hebben op uitkeringen en ook niet op loon als er effectief sprake is van overmacht.

Veiligheid/preventie
26. Moet uw bedrijf beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen e.d. voor de uitzendmedewerkers voorzien?

Een uitzendmedewerker volgt de richtlijnen die van toepassing zijn in uw bedrijf. Indien u bepaalde beschermingsmiddelen ter beschikking stelt en/of verplicht voor uw vaste medewerkers dan moet u deze ook voorzien en toepassen voor de uitzendmedewerkers.
27. Welke preventiemaatregelen moet u nemen om medewerkers veilig tewerk te stellen en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?  Het is belangrijk bepaalde regels te blijven respecteren, zoals:

- het beperken van contacten tussen mensen,
- het respecteren van veilige afstanden,
- goede hygiënische reflexen.

Daar waar de regel van social distancing niet kan gegarandeerd worden, moeten er andere beschermingsmaatregelen getroffen worden zoals vb. het dragen van mondmaskers, het plaatsen van plexi schermen,...
(Zie ook Generieke Gids van de overheid op onze website www.startpeople.be)
28. Welke gezondheidsonderzoeken zullen in de mate van het mogelijk nog worden uitgevoerd door de EDPBW? Voor uitzendmedewerkers en vaste werknemers:
1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
2. Onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting)
3. Spontane raadplegingen
4. Onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering)
5. Vervallen van rijgeschiktheidsattest
Voor vaste werknemers:
6. Periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen kunnen in overleg met de werkgever worden uitgesteld tot de pandemie onder controle is.
7. Re-integratieprojecten behoren momenteel niet tot de prioriteit.

29. In welke gevallen is de fysieke aanwezigheid van de uitzendkracht vereist wanneer er een medisch onderzoek moet plaatsvinden?

Voor alle voorafgaandelijke medische onderzoeken is een fysiek medisch onderzoek vereist. In een fase van een lockdown, zijn er bepaalde EDPBW die ook telefonische consultaties voorzien. Deze telefonische consultaties zijn niet van toepassing op veiligheidsfuncties hier is een fysiek medisch onderzoek altijd vereist.
30. Kan er een "gezondheidsvragenlijst" aan de kandidaat/uitzendkracht worden overgelegd? Het invullen van deze vragenlijsten door de uitzendkracht/kandidaat kan geen verplichting inhouden en mag ook geen negatieve gevolgen hebben op het vlak van tewerkstelling, opleiding,… als de werknemer/kandidaat weigert in te vullen.
Maar als de werknemer/kandidaat iets invult, dan mogen er wel gevolgen aan verbonden worden, uiteraard in samenspraak met de arbeidsgeneesheer.
Belangrijk is dat de vragen die gesteld worden ook effectief relevant zijn voor het uitwerken van een preventiebeleid en afgestemd worden met de arbeidsgeneesheer en het comité voor preventie en bescherming op het werk bij de klant.
  
31. Mag men de lichaamstemperatuur van werknemers controleren? De loutere opname van de lichaamstemperatuur wordt niet als een verwerking van persoonsgegevens beschouwd.
Voor zover dergelijke temperatuuropname dus niet gepaard gaat met een bijkomende registratie of verwerking van persoonsgegevens, zou dit mogelijk zijn.
32 Mag een werkgever aan zijn werknemer of uitzendkracht  vragen naar de vaccinatiestatus van het coronavirus?  Bij niet-verplichte vaccinaties heeft de werkgever niet het recht om te vragen naar de vaccinatiestatus van zijn werknemer of uitzendkracht.
Vaccinatie voor het coronavirus is niet verplicht voor de bevolking alsook niet op de werkplek van de werkgever. Concreet kan de werkgever of gebruiker dus niet aan zijn werknemer of uitzendkracht vragen of hij al dan niet is gevaccineerd voor Covid-19. Het principe geldt immers dat wanneer iedereen overal de nodige regels (oa. social distancing en het dragen van mondmaskers) respecteert de kans op besmetting klein is.
33 (Zorg)bedrijven die vandaag hun werknemers inenten willen voorkomen dat het risico corona toch zijn intrede in het bedrijf zou maken via een uitzendkracht.
In die situatie kan de werkgever/gebruiker voorstellen om de vaccinatie bij zijn uitzendkracht op zich te nemen, waaronder concreet bedoeld de organisatie ervan en het dragen van de kosten. De werknemer of uitzendkracht in kwestie kan deze vaccinatie weigeren aangezien ze immers niet verplicht is.
Bovenstaande informatie is gebaseerd op standpunten van de RVA en FOD WASO en werd laatst bijgewerkt op 03/02/2021 om 8 uur.