FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
(UPDATE 03-02-2021)
VRAAGANTWOORDBereikbaarheid/vacatures
1Zijn de medewerkers van Unique nog bereikbaar op hun vaste nummers nu zij aan thuiswerk doen?Onze medewerkers bellen via hun computer, zij kunnen dus, ook bij thuiswerk, perfect jouw oproep behandelen.
Op kantoor werken we achter gesloten deuren om de veiligheid en gezondheid van iedereen te garanderen. Maak dus altijd - telefonisch of online via www.unique - een afspraak.
2Kan ik nu nog werk vinden? Heeft het nog zin om te solliciteren in deze periode?Absoluut! Er zijn nog steeds sectoren waar er net nu extra werk is.
3Zijn er nog vacatures? Absoluut! Alle vacatures staan op de website www.unique.be en je kan dadelijk online solliciteren.
Mijn contract
4Door de coronacrisis wordt mijn contract als uitzendkracht niet meer verlengd.  Wat nu?Indien jouw contract niet meer verlengd wordt, ontvang je een C4 en kan je daarmee naar je uitbetalingsinstelling om gewone werkloosheidsuitkeringen te ontvangen.

Contract/werkloosheid/documenten
5Welke vormen van tijdelijke werkloosheid corona zijn er momenteel?Tijdelijke werkloosheid corona (TWC) is een specifieke vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht. Sinds 1 oktober 2020 (en dit tot en met 31 maart 2021) is het opnieuw mogelijk om TWC in te voeren voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid die een oorsprong vinden in de coronacrisis.
We onderscheiden 2 vormen van TWC:
1. TWC situatie klant
Je wordt onder TWC geplaatst omwille van hinder die de klant ondervindt ingevolge de coronacrisis of de coronamaatregelen.
2. TWC quarantaine
Je kan onder TWC geplaatst worden, ongeacht de situatie van de klant. Dat kan in volgende situaties:
- je dient zelf in quarantaine te gaan (en kan niet telewerken)
- je kind dient in quarantaine te gaan
- je dient te zorgen voor opvang voor je kind, wiens school/crèche/opvangcentrum is gesloten ingevolge corona.

Opgelet! Bij terugkeer uit een rode zone heb je geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.
 De RVA hanteert sinds 1 december 2020 een versoepeld standpunt voor TWC quarantaine. Ook voor contracten korter dan 5 dagen is TWC omwille van quarantaine mogelijk. Opgelet! Dat kan enkel wanneer voldaan is aan de anciënniteitsvoorwaarde: je moet in de periode van 4 weken voorafgaand aan de week waarin de quarantaine zich voordoet, minstens 1 dag per week tewerkgesteld geweest zijn bij dezelfde gebruiker. 
6Moet ik in het bezit zijn van een attest waarin staat dat mijn aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is?
Sinds 2 november 2020 bestaat een maximale telethuiswerkverplichting. Dat wil zeggen dat je aanwezigheid op de werkvloer enkel kan wanneer de aard van de functie dat vereist of wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Je dient een attest te hebben waaruit die noodzaak blijkt. Dergelijk attest kan worden afgeleverd door het uitzendkantoor. 
7Ik ben tijdelijk werkloos gesteld onder vast contract, mag ik ergens anders gaan werken als uitzendkracht? Gezien de arbeidsovereenkomst geschorst werd door de tijdelijke werkloosheid kan je bij een andere werkgever, zoals een uitzendkantoor, gaan werken. Dit kan wel een impact hebben op jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering.
8Wat is het bedrag van de uitkering die ik zal ontvangen bij tijdelijke werkloosheid corona?De tijdelijke werkloosheidsuitkeringen bedragen momenteel 70% van jouw brutoloon. Dit brutoloon is geplafonneerd op 2.754,76 euro bruto. Wie meer verdient, krijgt dus nooit meer dan 70% van die 2.754,76 euro. Dit % is van toepassing voor elke vorm van tijdelijke werkloosheid (corona, overmacht, economische reden) tot en met 31 maart 2021. Je ontvangt bovenop bovenstaande uitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA en eventueel een aanvullende vergoeding die op ondernemings- of sectorniveau van de klant geldt.


9Ik ben tijdelijk werkloos gesteld omwille van corona.  Hoe moet ik mijn werkloosheidsuitkering aanvragen?Bij tijdelijke werkloosheid corona kan je voor de indiening van je uitkeringsaanvraag bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit dient enkel door jou te worden ingevuld en niet door het interimkantoor. Dit formulier is beschikbaar op de website van jouw uitbetalingsinstelling.

Student
10Ik ben student, kan ik tijdelijk werkloos gesteld worden?Studenten kunnen omwille van hun statuut niet tijdelijk werkloos gesteld worden. Zij zullen bijgevolg geen recht hebben op uitkeringen en ook niet op loon als er effectief sprake is van overmacht.
Ziekte & gevolgen voor contract en betaling/besmetting/preventie
11Welke preventiemaatregelen moet een bedrijf nemen om medewerkers veilig tewerk te stellen en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Het is belangrijk dat bedrijven bepaalde regels blijven respecteren, zoals:

- het beperken van contacten tussen mensen,
- het respecteren van veilige afstanden,
- goede hygiënische reflexen,
- het respecteren van het telewerk als norm voor beroepen die dit toelaten.

Daar waar de regel van social distancing niet kan gegarandeerd worden, moeten er andere beschermingsmaatregelen getroffen worden zoals vb. het dragen van mondmaskers, het plaatsen van plexi schermen,...
Wanneer het bedrijf waar je werkt dit niet respecteert moet je ons dit onmiddellijk melden. Wij zullen verder contact opnemen met dit bedrijf/onze klant en jou informeren.
12Welke preventiemaatregelen moet ik zelf nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen? • Volg nauwgezet de instructies van de overheid op.
• Ga in quarantaine bij een hoogrisicocontact en contacteer jouw huisarts.
• Was je handen regelmatig en grondig.
• Hoest/nies in een papieren zakdoek en gooi die dan weg.
• Gebruik een papieren zakdoek.
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk met je handen aan.
• Vermijd fysiek contact.
• Respecteer een sociale afstand van 1,5 meter.
Draag een mondmasker daar waar het verplicht is en/of aangewezen is.
13Het bedrijf waar ik werk heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen. Moet ik alle Covid-19 richtlijnen van de klant volgen?
Ja, als uitzendmedewerker ben je verplicht de richtlijnen op je werkplek strikt na te leven. 
14Moet het bedrijf waar ik werk voorzien in beschermingsmiddelen zoals een mondmasker, handschoenen e.d.?Indien in de uitvoering van jouw functie deze beschermingsmiddelen van toepassing zijn, dan moet het bedrijf waar je werkt deze zowel voor de vaste als voor de uitzendmedewerkers voorzien.
15Ik moet op mijn werkplek een mondmasker dragen. Ik heb zelf een mondmasker. Mag ik mijn eigen mondmasker dragen op het werk?Als uitzendmedewerker volg je de richtlijnen die van toepassing zijn in het bedrijf waar je werkt. Indien daar bepaalde beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld en/of verplicht worden voor de vaste medewerkers van dit bedrijf, dan moeten deze ook voor jou voorzien en ter beschikking worden gesteld.
16Ik stel vast dat de Covid-19 maatregelen op mijn werkplek niet nageleefd worden. Wat moet ik doen?  Neem dadelijk contact op met je Unique kantoor om dit te bespreken en zo snel mogelijk op te lossen.
17Ik ben besmet met corona. Wat moet ik doen? Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt onmiddellijk op de hoogte! Mits verwittiging en medisch attest, heb je recht op gewaarborgd loon ziekte.  Bij voldoende anciënniteit zal dit door Unique worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.
18Ik ben ziek, ik ben niet besmet met het coronavirus, maar ik word arbeidsongeschikt verklaard door mijn huisarts. Wat moet ik doen?Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt onmiddellijk op de hoogte! Mits verwittiging en medisch attest, heb je recht op gewaarborgd loon ziekte.  Bij voldoende anciënniteit zal dit door Unique worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.
19Ik ben tewerkgesteld bij een bedrijf en ik word ziek tijdens de dag en ga naar huis. Is dit overmacht die in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?Wanneer je ziek wordt in de loop van de dag en je krijgt akkoord van het bedrijf dat je mag vertrekken, is er gewaarborgd dagloon verschuldigd. Indien je nadien ook ziek thuis blijft zal je, mits verwittiging en medisch attest, recht hebben op gewaarborgd loon ziekte. Bij voldoende anciënniteit zal dit door Unique worden betaald, indien niet moet je je mutualiteit verwittigen.
20Ik wil niet werken uit angst om besmet te geraken.Je zal je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Bij verlof en toegestane afwezigheid krijg je geen loon, bij ADV en overuren hangt het ervan af of je deze al betaald hebt gekregen bij je prestaties. Is dit niet het geval, zal je deze nu betaald krijgen, indien wel zal je hiervoor geen loon meer ontvangen.
21Ik ben een risicopatiënt (bv. diabetes) en verkies het overeengekomen werk van thuis uit te voeren. Het bedrijf oordeelt dat thuiswerk niet mogelijk is in mijn functie. Wat zijn de mogelijkheden?Het bedrijf kan bepalen binnen welke voorwaarden telewerk mogelijk is. Indien het bedrijf oordeelt dat het overeengekomen werk niet van thuis uit kan uitgevoerd worden (omdat je bv. niet beschikt over de nodige apparatuur), kan je het telewerk niet afdwingen. Indien je je niet wenst te verplaatsen, zal je je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Mogelijks schrijft jouw arts een quarantainevoorschrift, waarmee je voor jouw lopende contract recht kan hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.
22Ik ben op vakantie in het buitenland, maar kan niet terugkeren omdat mijn terugvlucht geannuleerd werd. Wat nu?Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. Deze situatie wordt door de RVA echter in zeer weinig gevallen erkend als overmacht en komt dus zelden in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Wij bekijken samen met jou wat de beste optie is.
23Ik word door mijn dokter officieel in quarantaine gezet. Kan er een beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid?Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. Als telewerk gelet op jouw functie geen optie is en je levert een quarantaineattest af aan jouw uitzendbureau, dan wordt het nodige gedaan om jouw tijdelijke werkloosheid aan te geven.
Opgelet! Dat kan enkel wanneer voldaan is aan de anciënniteitsvoorwaarde: je moet in de periode van 4 weken voorafgaand aan de week waarin de quarantaine zich voordoet, minstens 1 dag per week tewerkgesteld geweest zijn bij dezelfde gebruiker.
Uiteraard dien je zelf nog het nodige te doen om je uitkering aan te vragen bij jouw uitbetalingsinstelling.

24Ik vrees dat ikzelf of één van mijn naasten besmet is met het coronavirus. Op eigen initiatief wens ik in afzondering te gaan (officieuze quarantaine). Kan er een beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht?
Neen. Enkel een officieel opgelegde quarantaine (op basis van een quarantaineattest of ingevolge een officiële maatregel van de overheid) wordt aanvaard als overmacht en komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. We raden je wel ten stelligste aan om in dergelijk geval jouw huisarts te contacteren en de instructies van de overheid op te volgen.
25Mijn kind moet in quarantaine. Kan ik tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen?
Ja, zie vraag 23 voor de voorwaarden.
26De school van mijn kind sluit omwille van corona. Kan ik tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen?
Ja, zie vraag 23 voor de voorwaarden.
27Ik heb geen opvang voor mijn baby omdat de crèche gesloten is wegens een coronabesmetting. Kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid?
Ja, zie vraag 23 voor de voorwaarden.
28Ik moet voor een ziek familielid zorgen. Wat moet ik doen? Breng jouw Unique kantoor en het bedrijf waar je werkt op de hoogte. In dit geval heb je recht op familiaal verlof, dit is echter beperkt tot 10 dagen per jaar. Heb je langer nodig, dan zal je je moeten beroepen op verlof/ADV/overuren/toegestane afwezigheid. Bij familiaal verlof, verlof en toegestane afwezigheid krijg je geen loon, bij ADV en overuren hangt het ervan af of je deze al betaald hebt gekregen bij je prestaties. Is dit niet het geval, zal je deze nu betaald krijgen, indien wel zal je hiervoor geen loon meer ontvangen.
29Ik ben in tijdelijke werkloosheid en word ziek. Wat moet ik doen?Indien je (bijvoorbeeld door het coronavirus) arbeidsongeschikt bent, kan je geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. Je moet dan jouw mutualiteit contacteren.

30Als ik terugkeer uit het buitenland, moet ik dan verplicht in quarantaine? De betrokken gebieden evolueren voortdurend en ze worden dag na dag bepaald door de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De bijgewerkte lijst vind je terug op https://diplomatie.belgium.be/nl. De kleur die aan het gebied gegeven wordt, is bepalend op het moment dat je terugkeert. Bij een terugkeer naar België na een reis naar het buitenland dient een Passenger Locator Form te worden ingevuld. Op basis van de info van dat PLF (locatie, hoogrisicocontacten, ...) zal je geïnformeerd worden of je in quarantaine moet en of je je moet laten testen.
31Welke quarantaineregels zijn er van
 toepassing als ik terugkeer van een (privé) buitenlandse reis uit een rode zone? 
Reizigers die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten. Vanaf 31 december 2020 moeten werknemers die uit een rode zone komen en daar meer dan 48 uur verbleven, minstens 7 dagen in quarantaine. Belgen dienen zich te laten testen op dag 1 en op dag 7. Pas bij een negatieve test op dag 7, kan er een einde komen aan de quarantaine.
Let op! Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Enkel essentiële reizen zijn toegelaten.
Zie voor meer info en de voorwaarden: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.
Deze maatregelen kunnen wijzigen in functie van de evolutie van het coronavirus. Volg steeds de laatste instructies van de overheid.

   
32Moet ik ook in quarantaine als ik voor het werk naar een rode zone gereisd ben?Sinds 5 januari 2021 zijn de regels gewijzigd voor terugkeer van professionele reizen van > 48u in een rode zone.
De werkgever dient een Business Travel Abroad Formulier voor jou in te vullen. Van zodra ingevuld, volgt een bevestigingsnummer. Net zoals bij de terugkeer uit rode zone na een privé-reis van minstens 48u, moet het Passenger Locator Form worden ingevuld. Er dient 'professionele reden’ te worden aangevinkt en het bevestigingsnummer van het
Business Travel Abroad Formulier moet worden ingevuld.
Je moet een negatieve covidtest kunnen voorleggen die minder dan 72 uur oud is.
Je moet in quarantaine (cfr. de regels van terugkeer uit rode zone na privé-reis) tenzij
- je geen sms krijgt bij het invullen van het PLF
- het gaat over kritische functies in essentiële sectoren (attest van de werkgever nodig)
Medische onderzoeken
33Ik krijg een uitnodiging om een medisch onderzoek te laten uitvoeren. Moet ik hieraan gevolg geven?Ja. Volgende onderzoeken blijven doorgaan:
1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
2. Onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting)
3. Spontane raadplegingen
4. Onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering)
5. Vervallen van rijgeschiktheidsattest
34In welke gevallen moet ik fysiek aanwezig zijn wanneer er een medisch onderzoek moet plaatsvinden?Voor alle voorafgaandelijke medische onderzoeken is een fysiek medisch onderzoek vereist. In een fase van een lockdown, zijn er bepaalde EDPBW die ook telefonische consultaties voorzien. Deze telefonische consultaties zijn niet van toepassing op veiligheidsfuncties. Hier is een fysiek medisch onderzoek altijd vereist.
Neem in geval van een fysiek medisch onderzoek een mondmasker mee, want dat zal je moeten dragen tijdens het onderzoek.
35Mag mijn lichaamstemperatuur gecontroleerd worden?Als een temperatuuropname niet gepaard gaat met een bijkomende registratie of verwerking van je persoonsgegevens, is dit mogelijk.
36Wat als de uitzendkracht zelf een vaccinatie voor Covid-19 wil?Uitzendkracht kan dit niet vragen aangezien het nog niet bewezen is dat het vaccin veilig is en afdoend beschermt. 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op standpunten van de RVA en FOD WASO en werd laatst bijgewerkt op 03/02/2021 om 8 uur.