Loading...

De arbeidsovereenkomst voor studenten

Een studentenovereenkomst is naargelang het geval een arbeidsovereenkomst voor bedienden, arbeiders, handelsvertegenwoordigers of dienstboden.

Voor de studentenovereenkomst geldt echter een aantal specifieke bepalingen naast de algemene wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze specifieke bepalingen hebben als doel de student extra te beschermen en wijken op een aantal punten af van de algemene regels betreffende arbeidsovereenkomsten (beëindiging/schorsing/proefperiode).

Indien men als werkgever een jongere wil tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst voor studenten, zijn er specifieke verplichtingen waaraan de arbeidsovereenkomst moet voldoen:

  • Indien men een student wil tewerkstellen, is altijd een geschreven overeenkomst vereist. 
  • Deze overeenkomst moet ten laatste ondertekend worden op het moment van de tewerkstelling. Dit is een afwijking van de algemene regel voor uitzend-arbeidsovereenkomsten die verplicht binnen de twee werkdagen moeten ondertekend worden. De arbeidsovereenkomst wordt opgemaakt in twee exemplaren: één voor de uitzendkracht-student en één voor het uitzendbureau.
  • In de arbeidsovereenkomst moet een aantal verplichte vermeldingen voorkomen zoals de identiteit, de geboortedatum en de woonplaats van de partijen, de start- en einddatum van de overeenkomst, de plaats van de uitvoering van de overeenkomst, de arbeidsduur per dag en week, een beknopte beschrijving van de uit te voeren taken, ... 

Voor een volledig overzicht van deze verplichte vermeldingen, kan je langsgaan bij jouw dichtstbijzijnde Unique kantoor.

De eerste 3 dagen van de studentenovereenkomst worden automatisch beschouwd als een proefperiode. In een proefperiode kunnen beide partijen een einde stellen aan de overeenkomst zonder opzeggingstermijn noch vergoeding, m.a.w. van dag op dag. Omwille van bewijsredenen is het aan te raden om de opzegging aangetekend te versturen.

Een tweede arbeidsovereenkomst met deze uitzendkracht voor de uitoefening van dezelfde functie bij dezelfde gebruiker kan geen nieuwe proefperiode bevatten.

Ingeval één van de beide partijen de arbeidsovereenkomst voor studenten wil beëindigen, moeten volgende opzeggingstermijnen gerespecteerd worden:

  • Contract van 1 maand of minder: 3 dagen voor de werkgever en 1 dag voor de student.
  • Contract met een duurtijd van meer dan 1 maand: 7 dagen voor de werkgever en 3 dagen voor de student.