Loading...

Unique actie ‘Ballonnenwedstrijd’– actievoorwaarden

Deze Wedstrijd omvat geen aankoopverplichting.

Dit Wedstrijdreglement kan steeds geraadpleegd worden op de Website. Deelname aan deze Wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit Wedstrijdreglement.

Deze Wedstrijd loopt van 5 februari 2024  t.e.m. 13 februari 2024.

Artikel 0 Definities

Duurtijd: de periode gedurende dewelke de wedstrijd loopt zoals hierboven aangegeven

Organisator: Unique nv, met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen

Wedstrijd: onderhavige wedstrijd met de naam Raad het juiste aantal ballonnen en win een duoticket voor de cinema

Wedstrijdreglement: onderhavige actievoorwaarden

 

Artikel 1 – Deelnemingsvoorwaarden

1.1 De Wedstrijd staat open voor alle personen die gedurende de volledige Duurtijd van de Wedstrijd hun domicilie hebben in België.

1.2 Mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd, :

Personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie van deze Wedstrijd, daarin zonder beperking begrepen, medewerkers van de Organisator, personeel van het eventueel toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor, medewerkers van derden die rechtstreeks hebben meegewerkt aan de organisatie van deze Wedstrijd;

1.3 Deelname is beperkt tot één deelname per persoon. Het is niet toegelaten om gebruik te maken van verschillende profielen, andere identiteiten of gelijk welke andere wijze om meer dan één keer te trachten deel te nemen aan de Wedstrijd.

Artikel 2 – Verloop van de Wedstrijd

2.1 Algemeen:

Deelnemers aan de Wedstrijd dienen:

  • zich te registeren via het Unique actie ‘Ballonnenwedstrijd’ form https://www.unique.be/nl/form-valentijn-actie ;
  • de bijgaande vraag ‘Hoeveel ballonnen denk jij dat er in het bureau van onze CEO An Aelbrecht liggen?’ te beantwoorden;
  • hun persoonsgegevens na te laten in de voorziene invulformulieren;
  • het wedstrijdreglement en de privacy policy te aanvaarden;
  • al dan niet hun akkoord te geven met het bewaren van hun gegevens voor commerciële doeleinden na afloop van de Wedstrijd.

2.2 Bepaling van de winnaar:

Op het einde van de actieperiode wordt er 1 winnaar aangeduid op basis van de volgende criteria:

  • Een zo juist mogelijk antwoord op de wedstrijdvraag
  • bij ex aequo bij de wedstrijdvraag: volgorde van indienen van het deelnameformulier, waarbij de persoon de persoon die dit als eerste heeft gedaan wint

Indien u niet gewonnen hebt, zal u hiervan niet op de hoogte gebracht worden.

Artikel 3 – Prijs

3.1 Prijs:

Met de Wedstrijd kunt u de volgende prijs winnen:

1 duoticket voor de cinema (in de vorm van een Bongo-bon)

3.2 Voorwaarden:

De Prijs kan niet worden ingeruild voor een tegenwaarde in geld (of andere goederen). Een Prijs is niet overdraagbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De Organisator biedt geen enkele garantie met betrekking tot een Prijs of de beschikbaarheid ervan voor welk doel dan ook en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor annuleringen of verschuivingen van bepaalde activiteiten. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen Prijs.

3.3 Overhandiging Prijs:

De Winnaar wordt telefonisch op de hoogte gebracht dat hij of zij de Prijs heeft gewonnen. Er wordt op dat moment een afspraak ingepland voor de overhandiging.

3.4 Verificatie:

De Organisator behoudt zich het recht voor om bij opeising van de Prijs, de vervulling van de wedstrijdvoorwaarden door de winnaar te controleren, onder meer via identificatie van de winnaar door voorlegging  van de identiteitskaart. Indien de registratiegegevens niet overeenstemmen met de identiteitskaart, behoudt de Organisator het recht om de prijs niet toe te kennen.

Artikel 4 – Diskwalificatie, Opschorting of Annulering

4.1 Diskwalificatie:

Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer. De Organisator kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Wedstrijdreglement.

De deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

4.2 Overmacht:

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.

4.3 Voorbehoud:

De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator.

Artikel 5 – Kosten

De volledige kosten voor deelname aan de Wedstrijd (internetverbinding,…) zijn volledig ter uwen laste. In geen geval kan u de kosten voor uw deelname terugvorderen van de Organisator.

De Organisator stelt alles in het werk om de Website steeds beschikbaar te houden maar zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor onderbrekingen te wijten aan overmacht.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De Organisator is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de Wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s; het gebruik van de Website, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

6.2 Indien de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één of meerdere van de deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de Organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen van de betrokken deelnemer(s).

6.3 Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijs. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

6.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator.

Artikel 7 – Privacy

7.1 Algemeen:

Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt u aan de Organisator persoonsgegevens mee. De gegevens van de Deelnemers die zich registreren worden opgenomen in het bestand van de Organisator. Deze persoonlijke gegevens mogen verwerkt worden voor eigen gebruik.

7.2 Verantwoordelijke – Wet – Aangifte:

De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens in alle omstandigheden met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/279 (hierna: “GDPR”) en ook Boek XII van het Wetboek Economisch Recht betreffende de elektronische handel.

De algemene Privacyverklaring van de Organisator is integraal van toepassing op deze Wedstrijd en is te vinden op: www.unique.be

De bedoelde persoonsgegevens omvatten de Voornaam, Naam, E-mailadres en Telefoon van de Deelnemer.

7.3 Doeleinde:

Uw gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met u in contact te treden met betrekking tot uw deelname en om het winnen van de prijs vlot te kunnen laten weten.

Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van de Organisator en verwerkt voor eigen gebruik.

Indien u daartoe uw expliciete toestemming geeft, kunnen uw gegevens na afloop van de Wedstrijd bewaard worden om u op de hoogte te houden van toekomstige acties en aanbiedingen van de Organisator.

Artikel 8 – Conflicten

8.1 Klachten:

Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet per e-mail verstuurd worden uiterlijk binnen de 8 werkdagen volgend op het einde van deze Wedstrijd naar marketing@unique.be

De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

In geen geval zullen klachten verbaal of telefonisch behandeld worden.

Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

Bij iedere klacht zal de beslissing van de Organisator bindend zijn en zal hiertegen geen verhaal mogelijk zijn.

Wanneer een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.

8.2 Recht & Rechtbank:

Huidig Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit de Wedstrijd, zullen ter beslechting uitsluitend gebracht worden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.