Loading...

Faq sociale verkiezingen i.h.k.v. uitzendarbeid

Met deze FAQ willen we een overzicht geven van de belangrijkste vragen die zich momenteel in het kader van uitzendarbeid stellen naar aanleiding van de sociale verkiezingen in 2024. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de huidige wetgeving (zoals vandaag gepubliceerd) en de standpunten die we tot nu toe mochten ontvangen.

De sociale verkiezingen vinden plaats tussen 13 mei en 26 mei 2024.

Enkel indien uw onderneming een bepaalde tewerkstellingsdrempel bereikt moet u sociale verkiezingen organiseren.

 • Stelt uw onderneming gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerk tijdens de referteperiode, dan moeten er sociale verkiezingen georganiseerd worden voor de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).
 • Stelt uw onderneming gewoonlijk gemiddeld minstens 100 werknemers tewerk tijdens de referteperiode, dan moeten er eveneens sociale verkiezingen georganiseerd worden voor de oprichting van een ondernemingsraad (OR).

Voor de sociale verkiezingen in 2024 liep de referteperiode van 1 oktober 2022 t.e.m. 30 september 2023.

Voor uitzendkrachten geldt een bijzondere regeling. Enkel de uitzendkrachten tewerkgesteld in de periode van 1 april 2023 t.e.m. 30 juni 2023 (Q2) tellen mee voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel.

Hiervoor neemt men het totaal aantal ingeschreven kalenderdagen van de uitzendkracht bij de gebruiker gedurende dit kwartaal en dit totaal deelt men door 92.

Uitzendkrachten die minder dan 75% van een voltijds uurrooster werken tellen – net zoals de vaste werknemers – slechts voor de helft mee, d.w.z. dat hun aantal kalenderdagen gedeeld wordt door 2.

Een belangrijke uitzondering geldt voor uitzendkrachten tewerkgesteld onder het motief “vervanging – schorsing” (i.e. uitzendkrachten die vaste werknemers vervangen van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst bvb. omwille van ziekte, tijdskrediet/themaverlof, etc.). Zij hoeven niet meegeteld te worden.

Ondernemingen die in het tweede kwartaal van 2023 uitzendkrachten tewerkstellen zijn verplicht om hen op te nemen in een bijzonder register.

Dit bijzonder register dient – in chronologische volgorde – de volgende zaken te vermelden m.b.t. de uitzendkracht(en):

 • Het inschrijvingsnummer;
 • Naam en voornaam;
 • Begin en einde van de periode van uitzendarbeid;
 • Wekelijkse arbeidsduur;
 • Gegevens van het uitzendkantoor.

Dit bijzonder register vormt een bijlage bij het algemeen personeelsregister.

Op uw vraag kunnen wij u – voor de opmaak van dit bijzonder register – een lijst sturen met de nodige gegevens voor de door ons bij u tewerkgestelde uitzendkrachten in de periode april t.e.m. juni 2023.

Deze verplichting tot het bijhouden van een bijzonder register voor uitzendkrachten gold ongeacht of het al vaststond dat de drempel van 50 of 100 werknemers overschreden zou worden.

Enkel ondernemingen die al een ondernemingsraad hadden, konden vrijgesteld worden van deze verplichting. Hiervoor dienden zij vóór 01/04/2023 een unaniem akkoord te hebben van de ondernemingsraad over het feit dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden en er aldus opnieuw sociale verkiezingen dienen georganiseerd te worden in 2024. Dit akkoord moest worden opgenomen in de notulen van de ondernemingsraad.

Bij de sociale verkiezingen in 2020 hadden uitzendkrachten – onder bepaalde voorwaarden – voor het eerst stemrecht bij de gebruiker waar zij tewerkgesteld waren. De voorwaarden hiervoor brachten echter heel wat vragen en moeilijkheden met zich mee.

Ook bij de sociale verkiezingen in 2024 is er opnieuw stemrecht voor uitzendkrachten. Wel is er voorzien in een vereenvoudiging van de voorwaarden om als uitzendkracht te mogen stemmen:

Van zodra een uitzendkracht minstens 32 dagen bij één bepaalde gebruiker gepresteerd heeft (met of zonder onderbreking) tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024 zal hij stemrecht hebben bij deze gebruiker (indien bij deze gebruiker sociale verkiezingen georganiseerd worden uiteraard).
Enkel daadwerkelijk gepresteerde arbeidsdagen tellen mee. Het hoeft echter niet te gaan om een ononderbroken periode.

Let op, de uitzendkracht hoeft aldus niet onder contract te staan voor uw onderneming op de dag van de sociale verkiezingen zelf. Indien hij voldoet aan bovenvermelde voorwaarde, zal hij sowieso stemrecht hebben.

Ja. Ook (job)studenten en flexijobbers kunnen stemrecht hebben bij een gebruiker indien zij aan de hierboven vermelde voorwaarde voldoen.

Neen, men kijkt hiervoor enkel of er op een bepaalde dag effectieve prestaties geleverd werden, ongeacht het aantal gepresteerde uren op deze dag.

D.w.z. dat indien er bijvoorbeeld slechts een halve dag of zelfs slechts enkele uren gewerkt werd op een dag, deze dag toch zal meetellen voor de 32 dagen die nodig zijn om stemrecht te hebben.

Omgekeerd zullen de dagen van uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in overbruggingsploegen en aldus bijvoorbeeld 12 uur per dag presteren niet extra tellen.

In principe dient u als gebruiker zelf na te gaan welke uitzendkrachten stemrecht hebben met het oog op de opmaak van de (voorlopige) kiezerslijsten.

Hiertoe zal u uiteraard bij ons (en eventueel bij andere uitzendkantoren waar u mee samenwerkt) de nodige informatie kunnen en dienen op te vragen.

Let wel, in het kader van Privacy en GDPR mag deze informatie enkel afgeleverd worden op verzoek van de gebruiker die sociale verkiezingen dient te organiseren. D.w.z. dat wij deze lijsten (zoals hieronder vermeld) niet automatisch zullen doorsturen naar al onze klanten, maar hiervoor wachten op uw vraag.

Er zijn 3 momenten waarop u (als gebruiker) ons (als uitzendkantoor) kan verzoeken om bepaalde persoonsgegevens van uitzendkrachten door te geven. Deze hangen samen met bepaalde stappen in de verkiezingsprocedure:

 1. Bij de opmaak van de voorlopige kiezerslijsten (begin februari):

De voorlopige kiezerslijsten dienen op dag X zoals van toepassing binnen uw onderneming (i.e. tussen 13/02/2024 en 26/02/2024) te worden aangeplakt.

Voor de opmaak van deze voorlopige kiezerslijsten kunnen wij u – op verzoek - een lijst bezorgen van alle uitzendkrachten die in de periode van 01/11/2023 t.e.m. 31/01/2024 minstens 32 effectief gepresteerde dagen hebben als uitzendkracht binnen uw onderneming. Deze lijst bevat de volgende gegevens:

 

 • Naam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Statuut: arbeider/bediende
 • Datum van 1ste terbeschikkingstelling bij u als gebruiker
 • Aantal daadwerkelijk gepresteerde arbeidsdagen in de referteperiode
 • Postadres
 • Plaats waar zij werken bij u als gebruiker
 • Taal

Daar wij eerst alle prestaties voor de maandafsluit van januari (2024) dienen door te krijgen en te verwerken, zullen deze lijsten pas vanaf 7 februari 2024 beschikbaar zijn.

Hoewel de wetgeving voorziet dat deze lijsten in de eerste 5 kalenderdagen van februari kunnen opgevraagd worden, geven wij er de voorkeur aan u – vanaf 7 februari 2024 – onmiddellijk de correcte lijst aan te leveren (i.p.v. te werken met voorlopige lijsten) om alzo verwarring/fouten te vermijden.

 

 1. Bij de voorbereiding van de elektronische stemming (2e helft februari):

Indien er binnen uw onderneming elektronisch gestemd zal worden, kan u ons verzoeken om volgende bijkomende gegevens van de stemgerechtigde uitzendkracht(en):

 • E-mailadres; en/of

Let wel, de wet voorziet uitdrukkelijk dat deze extra gegevens pas opgevraagd en aangeleverd kunnen worden binnen de 5 kalenderdagen die volgen op dag X binnen uw onderneming (zoals hoger vermeld kan dag X zich situeren tussen 13/02/2024 en 26/02/2024).

Om u deze extra gegevens te kunnen aanleveren hebben wij uw schriftelijke bevestiging nodig dat er (1) een akkoord is om elektronisch te stemmen binnen uw onderneming én (2) de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn voor de identificatie en authenticatie in het door u gebruikte systeem (bvb. niet alle systemen voor elektronisch stemmen vereisen een rijksregisternummer). Om snel te kunnen schakelen, vragen we dan ook om deze bevestiging onmiddellijk mee op te nemen in uw vraag en duidelijk aan te geven welke gegevens noodzakelijk zijn voor het systeem dat u zal gebruiken voor de elektronische stemming (i.e. e-mailadres en/of rijksregisternummer).

 1. Bij de voorbereiding van de elektronische oproeping (2e helft februari):

Indien uw onderneming ervoor opteert om de kiezers elektronisch op te roepen, kan u ons eveneens  verzoeken om het volgende bijkomende gegeven van de stemgerechtigde uitzendkracht(en):

 • E-mailadres

Let wel, ook hier voorziet de wet uitdrukkelijk dat extra gegevens pas opgevraagd en aangeleverd kunnen worden binnen de 5 kalenderdagen die volgen op dag X binnen uw onderneming (zoals hoger vermeld kan dag X zich situeren tussen 13/02/2024 en 26/02/2024).

Ook hier kan deze bijkomende info enkel aangeleverd worden op uw verzoek én mits de schriftelijke bevestiging dat deze info nodig is voor de elektronische oproeping. Om snel te kunnen schakelen, vragen we dan ook om deze bevestiging onmiddellijk mee op te nemen in uw vraag.

In dat geval dient voor de bepaling van stemrecht rekening te worden gehouden met alle door de uitzendkracht effectief gepresteerde dagen binnen uw onderneming, ook indien deze via verschillende uitzendkantoren geleverd werden.

In principe komt het aan u als gebruiker toe om de verschillende tewerkstellingen samen te brengen en alzo te beoordelen of de uitzendkracht tijdens de referteperiode minstens 32 daadwerkelijk gepresteerde arbeidsdagen heeft.

In deze uitzonderlijke situatie zullen wij als uitzendkantoor wel de gegevens aanleveren van een uitzendkracht die – althans voor ons uitzendkantoor – geen 32 effectief gepresteerde arbeidsdagen bij u heeft. Wij hebben in dit geval wel een schriftelijke vraag van u nodig met vermelding van de reden voor dit verzoek (i.e. tewerkstelling van de uitzendkracht door verschillende uitzendkantoren tijdens de referteperiode).

In het kader van de minimale verwerking van persoonsgegevens mag enkel de hierboven vermelde informatie worden doorgegeven en dit enkel vanaf de hierboven vermelde tijdstippen én onder de hierboven vermelde voorwaarden (zie vraag 9).

Verder dient, zoals eveneens aangegeven onder vraag 9, ook rekening te worden gehouden met de verwerking van de prestaties voor de maand januari 2024.

We kunnen aldus niet ingaan op vragen om bepaalde informatie reeds voor de (wettelijk) voorziene data te bekomen.